Säännöt

1. §

Yhdistyksen nimi on Härmälä – Seura ry. Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi,kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Härmälän, Rantaperkiön ja Sarankulman kaupunginosat.

2. §Seuran tarkoituksena on :

 • Työskennellä toimialueensa sivistyksellisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta lähtien.
 • Olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä syventää asukkaiden kotiseututuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa.

3. §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

 • Toimialueensa asukkaiden etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksen tekoon.
 • Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille.
 • On yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa.
 • Suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa.
 • Järjestää kokouksia ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa.
 • Toimeenpanee näyttelyjä, retkiä ja opintomatkoja.
 • Edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa.

4. §

Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät hyväksyvä henkilö, jonka seuran johtokunta jäseneksi hyväksyy. Jäsen on velvollinen suorittamaan seuran syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Seuran kannattajajäseneksi pääsee jokainen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johtokunta hyväksyy ja joka suorittaa seuran syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.
5. §

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan. Seuran johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka toimii seuran sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana.

6. §

Kunniajäsenekseen seura voi johtokunnan esityksestä kokouksessaan kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla on vaikuttanut seuran tarkoituksen toteuttamiseksi.

7. §

Seuran varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun ja syyskokous ennen marraskuun loppua. Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, johtokunta on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) päivän kuluessa.

Seuran kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai lisäksi ilmoittamalla niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

8. §

Seuran kokouksessa äänioikeus on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. §

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
 4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 5. Päätetään edustajien valitsemisesta niihin yhteisoihin, joihin edustajat kuuluu seuraavaa vuotta varten valita.
 6. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat.

10. §

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.
 5. Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
 6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
 7. Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
 8. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten varsinaisten jäsenten tilalle.
 9. Valitaan johtokunnan varajäsenet.
 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet.
 11. Päätetään seuran kokouksen koollekutsumistavasta 7. §:n määräämissä rajoissa.
 12. Asetetaan tarpeellisiksi katsotut toimikunnat seuraavaksi vuodeksi.
 13. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

 

11. §

Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittava johtokunta, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä. Johtokunnan varsinaisista jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Varsinaisten jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan sitten vuoron mukaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Johtokunta nimeää keskuudestaan yhden jäsenen syyskokouksen valitsemaan kuhunkin toimikuntaan.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme (3) jäsentä sitä vaatii, ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän varsinaisen jäsenen läsnäollessa.

Johtokunta kokoontuu varajäsenineen, jolloin varajäsenillä on puhe- mutta ei äänioikeutta. Varajäsenillä on kuitenkin äänioikeus täyttäessään poissaolevan vakinaisen jäsenen paikan.

12. §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

13. §

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

14. §

Seuralla on toimintansa tukemiseksi oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. Seuralla on myös oikeus kantaa ja vastata.

15. §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

16. §

Ehdotus seuran purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

17. §

Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi seuran varat luovutetaan Tampere-Seuran valvottavaksi, kunnes uusi samoja tarkoitusperiä ajava yhdistys Härmälän, Rantaperkiön ja Sarankulmna kaupunginosiin perustetaan.